اطلاعیه سازمان سنجش1(آزمونهای دوره فراگیر پیا م نور)

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ناپیوسته (نوبت سوم) و کارشناسی ارشد (نوبت دهم) دانشگاه پیام نور سال 1390 می‌رساند: آزمونهای مذکور در بعدازظهر روز جمعه 30/2/90 منحصراً در شهرستان مرکز استانها (بجز استان مازندران که در شهرستان بابلسر برگزار می‌شود به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. ‌کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌  از روز دوشنبه  26/2/1390 لغایت روز چهار‌شنبه 28/2/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی "مطابق بند «ب» این اطلاعیه"   به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمایند.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
   کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 26/2/1390 لغایت روزچهارشنبه 28/2/1390 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون‌ دوره های فراگیر مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال 1390برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمونها برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
   آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 می‌باشد.
ج- داوطلبان دوره های فراگیر کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12 و 15 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، موسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کاردانی، سهمیه کارمندی و کدرشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 29/2/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
www.sanjesh.orgمراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و درصورتی که نسبت به بندهای 3 و 8 (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه مورخ 28/2/90 الی روز پنج‌شنبه 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند..
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.

توجه ویژه: داوطلبانی که به هر دلیل موفق به مشاهده پرینت کارت ورود به جلسه خود نمی شوند و یا اطلاعات کارت اعتباری و یا کدرهگیری ثبت نام خود را فراموش یا گم کرده اند، مطابق با جداول مندرج در ذیل این اطلاعیه و برنامه زمانی اعلام شده در اسرع وقت به حوزه های رفع نقص مراجعه نمایند.


2- چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند 7 (سهمیه) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به این ترتیب عمل نماید:
2-1-کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا 10/3/90 به سایت اینترنتی ایثار به نشانی
www.isaar.ir مراجعه نمایند. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.
2-2-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند 2-1 فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایند. تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان ازطریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ 10/3/90 در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.
3- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، فاقد عکس، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می باشد ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90 الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون،  2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
4- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد  ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90  الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
5ـ داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
د- داوطلبان دوره های فراگیر کارشناسی ارشد (نوبت دهم) درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12   ، 13 و 16 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، موسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کاردانی و کارشناسی سهمیه کارمندی و کدرشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 29/2/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
www.sanjesh.orgمراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و درصورتی که نسبت به بندهای 3 و 8 (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه مورخ 28/2/90 الی روز پنج‌شنبه 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند..
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.
2- چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند 7 (سهمیه) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به این ترتیب عمل نماید:
2-1-کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا 10/3/90 به سایت اینترنتی ایثار به نشانی
www.isaar.ir مراجعه نمایند. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.
2-2-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند 2-1 فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایند. تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان ازطریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ 10/3/90 در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.
3- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، فاقد عکس، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می باشد ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90 الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون،  2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
4- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد  ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90  الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
5ـ داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
هـ- تذکرهای‌ مهم‌
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت  شرکت در آزمون ، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
2- درهای ورودی ِحوزه های امتحانی راس‌ ساعت‌ 30/14 (دو و سی دقیقه بعدازظهر) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است یک ساعت قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.  شروع فرآیند برگزاری آزمون راس‌ ساعت‌ 00/15 (سه بعدازظهر) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
3-  هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه‌عکسدار ، چندمدادسیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
4- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی  ، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت  و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.

بهنام کشاورز ; ٩:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٢

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور 2 ( آزمون دوره های فراگیر پیام نور)

ضمن آرزوی موفقیت برای خواهران و برادران داوطلبی که در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی (نوبت بیست و دوم) دانشگاه پیام نور سال 1390 ثبت‌نام نموده‌اند بدینوسیله به اطلاع میرساند آزمون مذکور در صبح روز جمعه 30/2/1390 در 74 شهرستان مختلف کشور (به شرح جدول انتهای این اطلاعیه) برگزار خواهد شد. ‌کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه  26/2/1390 لغایت روز چهارشنبه 28/2/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی "مطابق بند «ب» این اطلاعیه"   به حوزه های رفع نقص کارت که در اطلاعیه این سازمان روز دوشنبه 26/2/1390 در پیک سنجش و سایت سازمان درج می شود، مراجعه نمایند.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
   کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 26/2/1390 لغایت روز چهارشنبه 28/2/1390 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
   آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌در اطلاعیه این سازمان روز دوشنبه 26/2/1390 در پیک سنجش و سایت سازمان درج می شود.

 

ج- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 14، 15 و 19 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، عنوان دیپلم، معدل کتبی دیپلم، سال اخذ مدرک دیپلم، فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل، سهمیه کارمندی، شهرستان محل اشتغال و کدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب)کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 29/2/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 10 و 13 (جنس، دین و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 28/2/90 لغایت روز پنجشنبه 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.
2- چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند 12 (سهمیه) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به این ترتیب عمل نماید:
2-1-کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا 10/3/90 به سایت اینترنتی ایثار به نشانی
www.isaar.ir مراجعه نمایند. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.
2-2-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند 2-1 فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایند. تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان ازطریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ 10/3/90 در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.
3- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، فاقد عکس، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می باشد ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90 الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون،  2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
4- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد  ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90 الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
5ـ داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند

توجه ویژه: داوطلبانی که به هر دلیل موفق به مشاهده پرینت کارت ورود به جلسه خود نمی شوند و یا اطلاعات کارت اعتباری و یا کدرهگیری ثبت نام خود را فراموش یا گم کرده اند، مطابق با جداول مندرج در ذیل این اطلاعیه و برنامه زمانی اعلام شده در اسرع وقت به حوزه های رفع نقص مراجعه نمایند.

بهنام کشاورز ; ٩:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٢

تاریخ توزیع کارت و محل برگزاری آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال 1390

سازمان سنجش آموزش کشور بدین‌وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری سال 1390 که  در زمان مقرر نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام نموده‌اند، می‌رساند با توجه به تعداد متقاضیان شرکت در آزمون مذکور و به منظور رفاه حال داوطلبان گرامی مقرر گردیده است، آزمون در کلیه مراکزاستان‌ها به شرح جدول ذیل  بصورت همزمان برگزار گردد. لذا محل آزمون داوطلبان بر اساس استانمحل اقامت مندرج در بند 34 تقاضا نامه ثبت نامی تعیین خواهد شد. ضمناً لازم به توضیح است که :
 1-آندسته از داوطلبانی که در زمان ویرایش اطلاعات ثبت نامی (1/12/89 لغایت 10/12/89) نسبت به اصلاح حوزه امتحانی خود (بند 30 تقاضا نامه )  اقدام نموده اند حوزه امتحانی آنان همان حوزه اصلاح شده(یعنی همان شهرستان درج شده در بند 30 تقاضانامه) در نظر گرفته خواهد شد .
2-کارتهای ورود به جلسه آزمون از تاریخ 21/1/1390 و از طریق سایت سازمان قابل دریافت می باشد. اطلاعیه این سازمان در خصوص اطلاعات مربوط نحوه توزیع کارت و همچنین برگزاری آزمون فوق در نشریه پیک سنجش مورخ 15/1/1390 و همچنین سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org درج خواهد شد.
استان محل اقامت فعلی داوطلب براساس بند34تقاضانامه
شهرستان محل برگزاری آزمون
توضیحات
آذربایجان شرقی
تبریز
کلیه شهرستانهای تابع استان
آذربایجان غربی
ارومیه
کلیه شهرستانهای تابع استان
اردبیل
اردبیل
کلیه شهرستانهای تابع استان
اصفهان
اصفهان
کلیه شهرستانهای تابع استان
ایلام
ایلام
کلیه شهرستانهای تابع استان
بوشهر
بوشهر
کلیه شهرستانهای تابع استان
تهران
تهران
کلیه شهرستانهای تابع استان
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
کلیه شهرستانهای تابع استان
خراسان جنوبی
بیرجند
کلیه شهرستانهای تابع استان
خراسان رضوی
مشهد
کلیه شهرستانهای تابع استان
خراسان شمالی
بجنورد
کلیه شهرستانهای تابع استان
خوزستان
اهواز
کلیه شهرستانهای تابع استان
زنجان
زنجان
کلیه شهرستانهای تابع استان
سمنان
سمنان
کلیه شهرستانهای تابع استان
سیستان و بلوچستان
زاهدان
کلیه شهرستانهای تابع استان
فارس
شیراز
کلیه شهرستانهای تابع استان
قزوین
قزوین
کلیه شهرستانهای تابع استان
قم
قم
کلیه شهرستانهای تابع استان
کردستان
سنندج
کلیه شهرستانهای تابع استان
کرمان
کرمان
کلیه شهرستانهای تابع استان
کرمانشاه
کرمانشاه
کلیه شهرستانهای تابع استان
کهکیلویه و بویراحمد
بویراحمد(یاسوج)
کلیه شهرستانهای تابع استان
گلستان
گرگان
کلیه شهرستانهای تابع استان
گیلان
رشت
کلیه شهرستانهای تابع استان
لرستان
خرم آباد
کلیه شهرستانهای تابع استان
مازندران
بابل(برادران)
کلیه داوطلبان مرد استان
مازندران
بابلسر(خواهران)
کلیه داوطلبان زن استان
مرکزی
اراک
کلیه شهرستانهای تابع استان
هرمزگان
بندرعباس
کلیه شهرستانهای تابع استان
همدان
همدان
کلیه شهرستانهای تابع استان
یزد
یزد
کلیه شهرستانهای تابع استان
البرز
کرج
کلیه شهرستانهای تابع استان
 

بهنام کشاورز ; ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱۸

برگزاری دو آزمون نیمه متمرکز دکتری برای پذیرش در سال 91

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری دو آزمون نیمه متمرکز دکتری برای پذیرش در سال 91 خبر داد و گفت: سالانه حداقل دو آزمون برگزار می کنیم.

سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 90 برای اولین بار در روز 25 فروردین ماه جاری برگزار خواهد شد اما برای پذیرش در سال 91 دو آزمون برگزار می شود.

وی افزود: اطلاعات اساتید، دانشجویان و دانشگاهها درباره آزمون دکتری جمع آوری می شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده سالانه حداقل دو آزمون دکتری برگزار خواهیم کرد.

طباطبایی اظهار داشت: برگزاری دو آزمون در سال به این دلیل است که داوطلب وقت خود را برای یکسال کامل از دست ندهد و بتواند در 2 کنکور شرکت کند.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: برای پذیرش در سال 91 در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دو آزمون در آذرماه سال 90 و فروردین ماه سال 91 برگزار می شود.

بهنام کشاورز ; ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧

جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور گفت: نسبت "پنج به یک" به عنوان نسبت مجاز پذیرش دانشجوی دکتری آموزشی پژوهشی به دانشجوی دکتری پژوهش محور در نظر گرفته شده است.

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: در آئین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است ذکر شده که دانشگاه‌ها می‌توانند به ازای هر 5 دانشجوی دکترای "آموزشی پژوهشی" یک دانشجوی دکتری پژوهش محور پذیرش کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور گفت: پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور به شرطی مقدور است که موضوع پایان نامه در جهت درخواست و رفع نیاز سازمان، نهاد یا دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما باشد.

نادری منش درباره زمان اجرایی شدن پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها در رشته‌هایی که می‌خواهند دانشجوی دکتری پژوهش محور پذیرش کنند باید درخواستشان را به شورای گسترش آموزش عالی ارائه کنند و در صورت موافقت شورای گسترش آموزش عالی دانشجوی دکتری پژوهش محور را پذیرش کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: دوره دکتری پژوهش محور کاملاً تقاضا محور است و یک سازمان یا دستگاه هزینه دوره را تامین می کند. دوره نیز در جهت برطرف کردن یکی از نیازهای آن دستگاه خواهد بود.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای درسی در دوره دکتری 36 واحد است به مهر گفت: در دوره دکتری آموزشی پژوهشی 12 تا 18 واحد آن درسی و 18 تا 24 واحد آن مربوط به رساله است. دوره دکتری پژوهش محور نیز 3 تا 8 واحد دروس مرتبط با رساله و 28 تا 33 واحد مربوط به رساله دارد.
 
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در هر دو دوره پذیرش دانشجوی دکتری، کمیته راهبری هدایت دانشجو را بر عهده دارد که در دوره دکتری پژوهش محور این کمیته متشکل از معاون پژوهشی، مسئول گروه و کارفرما است و در دوره دکتری آموزشی پژوهشی نیز متشکل از استاد راهنما و دو نفر عضو هیئت علمی به انتخاب گروه است.
 
نادری منش درباره مدت زمان مجاز تحصیل در دوره‌های دکتری "آموزشی پژوهشی" و "پژوهش محور" اضافه کرد: مدت زمان مجاز تحصیل در دوره دکتری آموزشی پژوهشی حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهار سال و نیم و در دوره دکتری پژوهش محور حداقل سه سال و حداکثر چهار سال است که در صورت نیاز تا یک نیمسال تمدید می‌شود.
 
به گزارش مهر، آیین نامه برگزاری دوره‌های دکتری پژوهش محور و آموزشی پژوهشی به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و نیمه دوم سال 89 به دانشگاهها و پژوهشگاهها ابلاغ شده که به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال  تحصیلی 91 - 90 اجرا می‌شود.

بهنام کشاورز ; ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد اواخر اردیبهشت ماه اعلام می‌شود

 

مشاور عالی سازمان سنجش کشور از انتشار اولیه نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال 90 در اواخر اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.
 

 

 

بهنام کشاورز ; ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧

دومین مرحله آزمون نیمه متمرکز دکتری لغو نمی‌شود

 

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه آزمون نیمه متمرکز دکتری 25 فرودین و آذر ماه برگزار می‌شود، گفت: گزینش آزمون نیمه متمرکز دکتری که در آذر ماه امسال برگزار می‌شود به خرداد ماه سال 91 موکول خواهد شد که این امر به معنای لغو دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری نیست.

 

 

بهنام کشاورز ; ۸:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧

ثبت‌نام آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای 17اردیبهشت آغاز می‌شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت‌نام آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای از 17 اردیبهشت ماه خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای از 17 اردیبهشت ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org ، گفت: آزمون کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای 7 مرداد ماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به عدم تغییر ضوابط آزمون نسبت به سال گذشته، در خصوص شرایط مجازین شرکت در این آزمون، اظهارکرد: دیپلمه‌های هنرستانی و داوطلبان کاردانش بر اساس ضوابط و هنرستانی‌های نظام قدیم می‌توانند برای شرکت در این آزمون بر اساس ضوابطی  که متعاقبا اعلام خواهد شد، ثبت‌نام کنند.

بهنام کشاورز ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧
← صفحه بعد